Ծառայություն

Արտաքին և ներքին լուսավորության ապահովում

Անվտանգության կանոնների պահպանման ապահովում

Վերելակների սպասարկում

Մաքրության ապահովում

Հարակից տարածքի բարեկարգում, դրա պահպանում

Ընթացիկ վերանորոգում (Ընկերությունը պարտավորվում է յուրաքանչյուր առնվազն 3 տարին մեկ անգամ իրականացնել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ընթացիկ վերանորոգում)

Շքամուտքի դամաֆոնի սպասարկման ապահովում

Տարածքի հսկողության իրականացում (տեսախցիկների միջոցով)

Պոմպակայանի և ջրահավաք ավազանի սպասարկում

Վերը նշված բոլոր աշխատանքները կատարվում են բարձր պատասխանատվությամբ և պատշաճ կարգով՝ համաձայն համապատասխան ժամանակացույցի։ Բացի վերը նշված ծառայություններից, ընկերությունն իր շահառուներին առաջարկում է նաև լրացուցիչ աշխատանքներ՝ հավելավճարով, որոնք են՝

Բեռների տեղափոխում

Բնակարանների մաքրում

Բանվորական ծառայություններ

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի